Gastroenteritis Kit

C. difficile Detection Kit v1

Mga uri nang Specimen:

Mga sample pang biyolohikal ng tao
Dumi ng tao

LOD:
29 na kopya/reaksyon
Cat No/Size:

ABCDI1 / 25 rxns
ABCDI2 / 50 rxns
ABCDI3 / 100 rxns

1 Target:
 • Clostridium difficile
 • Internal na Konrol (IC)

 • Positibo na kontrol

C. difficile Detection Kit v2

Mga uri nang Specimen:
Mga sample pang biyolohikal ng tao
Dumi ng tao
LOD:

Toxin A 11.5 na kopya/reaksyon
Toxin B 24.5 na kopya/reaksyon

Cat No/Size:

ABCDI4 / 25 rxns
ABCDI5 / 50 rxns
ABCDI6 / 100 rxns

2 Target:
 • Clostridium difficile toxin A
 • Clostridium difficile toxin B
 • Internal na Konrol (IC)

 • Positibo na kontrol

Helicobacter pylori Detection Kit v1

Mga uri nang Specimen:
Mga sample pang biyolohikal ng tao
LOD:

43 kopya/reaksyon

Cat No/Size:

ABHPY1 / 25 rxns
ABHPY2 / 50 rxns
ABHPY3 / 100 rxns

1 Target:
 • Helicobacter pylori
 • Internal na Konrol (IC)

 • Positibo na kontrol

Helicobacter pylori Genotyping Kit v1

Mga uri nang Specimen:

Dumi ng tao
Gastric tissue biopsy
Biopsy specimens na naka-embed sa paraffin specimens

LOD:

156 na kopya/reaksyon

Cat No/Size:

ABHPG1 / 25 rxns
ABHPG2 / 50 rxns
ABHPG3 / 100 rxns

3 Target:
 • Mga gene na lumalaban sa Clarithromycin

 • Internal na Konrol (IC)

 • Positibo na kontrol

Gastroenteritis Panel Kit v1

Mga uri nang Specimen:
Mga sample pang biyolohikal ng tao
Dumi ng tao
LOD:

Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na distributor para sa mga detalye

Cat No/Size:

ABGAS1 / 25 rxns
ABGAS2 / 50 rxns
ABGAS3 / 100 rxns

8 Target:
 • Adenovirus
 • Astrovirus
 • Norovirus genotype I
 • Norovirus genotype II
 • Rotavirus
 • Campylobacter spp.
 • Clostridium difficile
 • Salmonella spp.
 • Internal na Konrol (IC)

 • Positibo na kontrol

Gastroenteritis Panel Kit v2

Mga uri nang Specimen:
Mga sample pang biyolohikal ng tao
Dumi ng tao
LOD:

Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na distributor para sa mga detalye

Cat No/Size:

ABGAS4 / 25 rxns
ABGAS5 / 50 rxns
ABGAS6 / 100 rxns

11 Target:
 • Adenovirus
 • Astrovirus
 • Norovirus genotype I
 • Norovirus genotype II
 • Rotavirus
 • Campylobacter spp.
 • Clostridium difficile
 • Enteroinvasive E. coli (EIEC)/Shigella spp.
 • Verotoxigenic E. coli (VTEC)
 • Salmonella spp.
 • Yersinia enterocolitica
 • Internal na Konrol (IC)

 • Positibo na kontrol

Gastroenteritis Panel Kit v3

Mga uri nang Specimen:
Mga sample pang biyolohikal ng tao
Dumi ng tao
LOD:

Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na distributor para sa mga detalye

Cat No/Size:

ABGAS7 / 25 rxns
ABGAS8 / 50 rxns

14 Target:
 • Adenovirus
 • Astrovirus
 • Norovirus genotype I
 • Norovirus genotype II
 • Rotavirus
 • Campylobacter spp.
 • Clostridium difficile
 • Cryptosporidium spp.
 • Entamoeba histolytica
 • Enteroinvasive E. coli (EIEC)/Shigella spp.
 • Verotoxigenic E. coli (VTEC)
 • Giardia duodenalis
 • Salmonella spp.
 • Yersinia enterocolitica
 • Internal na Konrol (IC)

 • Positibo na kontrol

Gastroenteritis Panel Kit v4

Mga uri nang Specimen:
Dumi ng tao
LOD:

Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na distributor para sa mga detalye

Cat No/Size:

ABGASA / 25 rxns
ABGASB / 50 rxns

24 Target:
 • Adenovirus
 • Astrovirus
 • Norovirus GI
 • Norovirus GII
 • Rotavirus A
 • Sapovirus (I, II, IV, V)
 • Campylobacter jejuni / upsaliensis / coli
 • Clostridium difficile toxin A/B
 • Cryptosporidium spp.
 • Cyclospora cayetanensis
 • Entamoeba histolytica
 • Enteroinvasive E. coli (EIEC)/Shigella
 • Escherichia coli (EAEC)
 • Escherichia coli (EPEC)
 • Escherichia coli (ETEC lt/st)
 • Escherichia coli (STEC O157:H7)
 • Verotoxigenic E. coli (VTEC / STEC (STX1/STX2))
 • Giardia lamblia
 • Plesiomonas shigelloides
 • Salmonella spp.
 • Vibrio cholerae
 • Vibrio parahaemolyticus
 • Vibrio vulnificus
 • Yersinia enterocolitica
 • Internal na Konrol (IC)

 • Positibo na kontrol