GMO Event Quantification Kit

GMO 281-24-236 Quantification Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Mga sample ng pagkain, feed, at buto na naproseso at hindi naproseso

LOD:

≤0.04%

LOQ:
0.09%
Cat No/Size:

AB2811 / 25 rxns
AB2812 / 50 rxns
AB2813 / 100 rxns

2 Target:
 • Cotton-specific 281-24-236 kaganapan

 • Cotton Reference Gene

 • Positibo na kontrol

 • Calibrator DNA

GMO 3006-210-23 Quantification Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Mga sample ng pagkain, feed, at buto na naproseso at hindi naproseso

LOD:

≤0.04%

LOQ:
0.09%
Cat No/Size:

AB3001 / 25 rxns
AB3002 / 50 rxns
AB3003 / 100 rxns

2 Target:
 • Cotton-specific 3006-210-23 na kaganapan

 • Cotton Reference Gene

 • Positibo na kontrol

 • Calibrator DNA

GMO A2704-12 Quantification Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Mga sample ng pagkain, feed, at buto na naproseso at hindi naproseso

LOD:

≤0.023%

LOQ:
≤0.045%
Cat No/Size:

ABA2Q1 / 25 rxns
ABA2Q2 / 50 rxns
ABA2Q3 / 100 rxns

2 Target:
 • Kaganapang A2704-12 na partikular sa soybean

 • Soybean Reference lectin gene

 • Positibo na kontrol

 • Calibrator DNA

GMO CV127 Quantification Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Mga sample ng pagkain, feed, at buto na naproseso at hindi naproseso

LOD:

≤0.04%

LOQ:
≤0.08%
Cat No/Size:

AB1271 / 25 rxns
AB1272 / 50 rxns
AB1273 / 100 rxns

2 Target:
 • Kaganapang CV127 na partikular sa soybean

 • Soybean Reference Gene

 • Positibo na kontrol

 • Calibrator DNA

GMO DAS-40278-9 Quantification Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Mga sample ng pagkain, feed, at buto na naproseso at hindi naproseso

LOD:

≤0.04%

LOQ:
≤0.08%
Cat No/Size:

AB40Q1 / 25 rxns
AB40Q2 / 50 rxns
AB40Q3 / 100 rxns

2 Target:
 • Kaganapang DAS-40278-9 na partikular sa mais

 • Gene ng Sanggunian ng mais

 • Positibo na kontrol

 • Calibrator DNA

GMO DAS-44406-6 Quantification Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Mga sample ng pagkain, feed, at buto na naproseso at hindi naproseso

LOD:

0.04%

LOQ:
≤0.085%
Cat No/Size:

AB44Q1 / 25 rxns
AB44Q2 / 50 rxns
AB44Q3 / 100 rxns

2 Target:
 • Kaganapang DAS-44406-6 na partikular sa soybean

 • Soybean Reference Gene

 • Positibo na kontrol

 • Calibrator DNA

GMO DAS59122 Quantification Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Mga sample ng pagkain, feed, at buto na naproseso at hindi naproseso

LOD:

0.045%

LOQ:
0.09%
Cat No/Size:

AB5911 / 25 rxns
AB5912 / 50 rxns
AB5913 / 100 rxns

2 Target:
 • Kaganapang DAS759122-7 na partikular sa mais

 • Gene ng sanggunian ng mais

 • Positibo na kontrol

 • Calibrator DNA

GMO DAS-68416-4 Quantification Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Mga sample ng pagkain, feed, at buto na naproseso at hindi naproseso

LOD:

≤0.04%

LOQ:
≤0.08%
Cat No/Size:

AB68Q1 / 25 rxns
AB68Q2 / 50 rxns
AB68Q3 / 100 rxns

2 Target:
 • Kaganapang DAS-68416-4 na partikular sa soybean

 • Soybean Reference Gene

 • Positibo na kontrol

 • Calibrator DNA

GMO DAS-81419-2 Quantification Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Mga sample ng pagkain, feed, at buto na naproseso at hindi naproseso

LOD:
≤0.04%
LOQ:
≤0.085%
Cat No/Size:

AB81Q1 / 25 rxns
AB81Q2 / 50 rxns
AB81Q3 / 100 rxns

2 Target:
 • Kaganapang DAS-81419-2 na partikular sa soybean

 • Soybean Reference Gene

 • Positibo na kontrol

 • Calibrator DNA

GMO DP073496 Quantification Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Mga sample ng pagkain, feed, at buto na naproseso at hindi naproseso

LOD:
≤0.04%
LOQ:
≤0.08%
Cat No/Size:

AB0731 / 25 rxns
AB0732 / 50 rxns
AB0733 / 100 rxns

2 Target:
 • Oilseed rape-specific DP073496 event

 • Oilseed Rape Reference Gene

 • Positibo na kontrol

 • Calibrator DNA

GMO DP305423-1 Quantification v1

Mga Uri nang Specimen:

Mga sample ng pagkain, feed, at buto na naproseso at hindi naproseso

LOD:
≤0.04%
LOQ:
≤0.08%
Cat No/Size:

AB3051 / 25 rxns
AB3052 / 50 rxns
AB3053 / 100 rxns

2 Target:
 • Kaganapang DP305423-1 na partikular sa soybean

 • Soybean Reference Gene

 • Positibo na kontrol

 • Calibrator DNA

GMO GHB 614 Quantification Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Mga sample ng pagkain, feed, at buto na naproseso at hindi naproseso

LOD:
≤0.023%
LOQ:
≤0.08%
Cat No/Size:

AB6141 / 25 rxns
AB6142 / 50 rxns
AB6143 / 100 rxns

2 Target:
 • Cotton-specific na GHB614 na kaganapan

 • Cotton Reference Gene

 • Positibo na kontrol

 • Calibrator DNA

GMO GHB  811 Quantification Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Mga sample ng pagkain, feed, at buto na naproseso at hindi naproseso

LOD:
≤0.023%
LOQ:
≤0.06%
Cat No/Size:

AB8111 / 25 rxns
AB8112 / 50 rxns
AB8113 / 100 rxns

2 Target:
 • Cotton-specific na GHB811 na kaganapan

 • Cotton Reference Gene

 • Positibo na kontrol

 • Calibrator DNA

GMO GTS 40-3-2 Quantification Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Mga sample ng pagkain, feed, at buto na naproseso at hindi naproseso

LOD:

5 kopya/reaksyon

LOQ:

 0.09%

Cat No/Size:

ABGTQ1 / 25 rxns
ABGTQ2 / 50 rxns
ABGTQ3 / 100 rxns

2 Target:
 • Kaganapang MON-Ø4Ø32-6 na partikular sa soybean

 • Soybean Reference Gene

 • Positibo na kontrol

 • Calibrator DNA

GMO MIR604 Quantification Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Mga sample ng pagkain, feed, at buto na naproseso at hindi naproseso

LOD:

≤0.04%

LOQ:

≤0.085%

Cat No/Size:

AB6041 / 25 rxns
AB6042 / 50 rxns
AB6043 / 100 rxns

2 Target:
 • Kaganapang MON87701 na partikular sa mais

 • Gene ng Sanggunian ng mais

 • Positibo na kontrol

 • Calibrator DNA

GMO MON87701 Quantification Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Mga sample ng pagkain, feed, at buto na naproseso at hindi naproseso

LOD:

≤0.04%

LOQ:

≤0.085%

Cat No/Size:

AB7011 / 25 rxns
AB7012 / 50 rxns
AB7013 / 100 rxns

2 Target:
 • Kaganapang MON87701 na partikular sa soybean

 • Soybean Reference Gene

 • Positibo na kontrol

 • Calibrator DNA

GMO MON87708 Quantification Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Mga sample ng pagkain, feed, at buto na naproseso at hindi naproseso

LOD:

0.04%

LOQ:

0.085%

Cat No/Size:

AB7081 / 25 rxns
AB7082 / 50 rxns
AB7083 / 100 rxns

2 Target:
 • Kaganapang MON87708 na partikular sa soybean

 • Soybean Reference Gene

 • Positibo na kontrol

 • Calibrator DNA

GMO MON87751 Quantification Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Mga sample ng pagkain, feed, at buto na naproseso at hindi naproseso

LOD:

≤0.04%

LOQ:

<0.09%

Cat No/Size:

AB7511 / 25 rxns
AB7512 / 50 rxns
AB7513 / 100 rxns

2 Target:
 • Kaganapang MON87751 na partikular sa soybean

 • Soybean Reference Gene

 • Positibo na kontrol

 • Calibrator DNA

GMO MON87769 Quantification Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Mga sample ng pagkain, feed, at buto na naproseso at hindi naproseso

LOD:

≤0.04%

LOQ:

≤0.085%

Cat No/Size:

AB7691 / 25 rxns
AB7692 / 50 rxns
AB7693 / 100 rxns

2 Target:
 • Kaganapang MON87769 na partikular sa soybean

 • Soybean Reference Gene

 • Positibo na kontrol

 • Calibrator DNA

GMO MON88017 Quantification Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Mga sample ng pagkain, feed, at buto na naproseso at hindi naproseso

LOD:

0.045%

LOQ:

≤0.09%

Cat No/Size:

AB8801 / 25 rxns
AB8802 / 50 rxns
AB8803 / 100 rxns

2 Target:
 • Kaganapang MON88017 na partikular sa mais

 • Gene ng Sanggunian ng Mais

 • Positibo na kontrol

 • Calibrator DNA

GMO MON89034 Quantification Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Mga sample ng pagkain, feed, at buto na naproseso at hindi naproseso

LOD:

0.04%

LOQ:

≤0.085%

Cat No/Size:

AB8901 / 25 rxns
AB8902 / 50 rxns
AB8903 / 100 rxns

2 Target:
 • Kaganapang MON-89034-3 na partikular sa mais

 • Gene ng Sanggunian ng Mais

 • Positibo na kontrol

 • Calibrator DNA

GMO MON89788 Quantification Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Mga sample ng pagkain, feed, at buto na naproseso at hindi naproseso

LOD:

5 kopya/reaksyon

Cat No/Size:

AB8971 / 25 rxns
AB8972 / 50 rxns
AB8973 / 100 rxns

2 Target:
 • Kaganapang MON-89788-1 na partikular sa soybean

 • Lectin gene na partikular sa soybean

 • Positibo na kontrol

 • Pamantayan sa dami

GMO TC1507 Quantification Kit v1

Mga Uri nang Specimen:

Mga sample ng pagkain, feed, at buto na naproseso at hindi naproseso

LOD:

1.25 kopya/reaksyon

LOQ:

≤0.08%
≤ 10 kopya (TC1507)
≤ 40 kopya (HMG)

Cat No/Size:

AB1501 / 25 rxns
AB1502 / 50 rxns
AB1503 / 100 rxns

2 Target:
 • Kaganapang DAS-01507-1 na partikular sa mais

 • HmgA gene na partikular sa mais

 • Positibo na kontrol

 • Pamantayan sa dami

GMO LLRICE62 Quantification Kit v1

Uri ng mga Specimen:

Na prosesso at hindi prosessong pagkain (Processed and unprocessed food), mga patuka o pakain sa hayop (feeds), Buto ng mga halaman (seed samples)

LOD:

≤0.04%

LOQ:

≤0.09%

Cat No/Size:

AB62Q1 / 25 rxns
AB62Q2 / 50 rxns
AB62Q3 / 100 rxns

2 Target:
 • Rice-specific LLRICE62 event

 • Rice-specific reference gene

 • Positibo na kontrol

 • Calibrator DNA